Учнівське самоврядування

 Закон України Про основні засади молодіжної політики


Структура учнівського самоврядування

В закладі створено орган самоврядування здобувачів освіти  «Актив», який має форму державного устрою.

Початковий ступінь учнівського самоврядування здійснюється на рівні класу, вищий (загальна учнівська конференція) - на рівні закладу освіти.

Учнівський парламент – це виконавчий орган учнівського самоврядування.

Керівником учнівського парламенту є президент, прем’єр-міністр.

До складу учнівського парламенту  входять такі міністерства:

-      міністерство культури та дозвілля;

-      міністерство преси та інформації;

-      міністерство спорту та здоров’я;

-      міністерство дисципліни та порядку;

-      міністерство освіти та науки.

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «АКТИВ»

·         бере участь в обговоренні удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

·         здійснює за погодженням з керівником школи організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

·         бере участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·         захищає права та інтереси учнів;

·         вносе пропозиції та/або бере участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи школи, змісту освітніх і навчальних програм;

·         через своїх представників бере участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань щодо організації та реалізації освітнього процесу.


ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ   "АКТИВ" ЯКМІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СМОЛІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.          Учнівське самоврядування – це добровільне об’єднання здобувачів освіти, метою якого є формування в учнів співпраці на принципах партнерства, розвиток громадських якостей в системі демократичних взаємин з учнівським, педагогічним та батьківським колективом закладу освіти, розкриття та розвиток творчої активності особистості кожного учня шляхом спрямування їх діяльності на покращення освітнього процесу в школі.

1.2.         Діяльність учнівського самоврядування в Якимівській гімназії Смолінської селищної ради будується відповідно до Конституції України, Конвенції ООН прав дитини, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових документів, Статуту закладу освіти та цього Положення.

1.3.         Учасниками організації учнівського самоврядування можуть бути всі учні закладу освіти.

1.4.         Координують роботу учнівського самоврядування заступник директора з навчально- виховної роботи, педагог-організатор, які консультують учнів щодо роботи за окремими напрямками.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.         Основними завданнями учнівського самоврядування є:

-      залучення дітей та молоді до прийняття рішень;

-      захист прав та інтересів учнів;

-      реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод;

-      створення умов для самореалізації учнів;

-      налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.

ІІІ. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування  Якимівької гімназії  Смолінської селищної ради    здійснюється на рівні класу, вищий - на рівні закладу освіти.

3.2. Вищим органом організації  учнівського самоврядування є загальні збори, куди обираються представники від кожного класу, де затверджується Положення про учнівське самоврядування закладу освіти, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори  проводяться не рідше одного разу на рік.

3.3. Члени органів учнівського самоврядування зобов'язанні бездоганно виконувати вимоги до учасника освітнього процесу, які передбачені Статутом закладу освіти, бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

ІV. УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

4.1.         Учнівський парламент – це виконавчий орган учнівського самоврядування, який є гарантом правового захисту кожного учня, сприяє творчій реалізації дітей у роботі закладу освіти.

4.2.         Учнівський парламент в межах своєї компетенції:

-      бере активну участь у підготовці та проведенні шкільних свят, вечорів, оглядів - конкурсів;

-      є ініціатором колективної трудової діяльності;

-      бере активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації, позаурочної виховної роботи, у виробленні в учнів дбайливого ставлення до природи, у вихованні трудової дисципліни і культури поведінки;

-      сприяє виконанню всіма учнями правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, єдиних педагогічних вимог;

-      сприяє збереженню шкільного майна;

4.3.         Керівником учнівського парламенту є президент, прем’єр-міністр.

4.4.         До складу учнівського парламенту  входять такі міністерства:

-      міністерство культури та дозвілля;

-      міністерство преси та інформації;

-      міністерство спорту та здоров’я;

-      міністерство дисципліни та порядку;

-      міністерство освіти та науки.

4.5.         План роботи учнівського парламенту складається, доповнюється, корегується та затверджується на загальношкільній учнівській конференції на початку навчального року.

V. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Вибори Президента учнівського самоврядування проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

5.2.         Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів 7-9 класів закладу.

5.3.         Вибори Президента учнівського самоврядування закладу є загальними: право обирати мають учні 5-9 класів закладу.

5.4.         Для проведення голосування створюється виборча комісія:

-      складає списки виборців;

-      встановлює форму виборчого бюлетня;

-      проводить реєстрацію кандидатів у президенти учнівського самоврядування;

-      встановлює результати виборів і оголошує їх.

VІ. ПРЕЗИДЕНТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1.         Президент учнівського самоврядування є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

6.2.         Президент учнівського самоврядування обирається учнями закладу на основі загального рівня прямого виборчого права, шляхом таємного голосування.

6.3.         Президентом учнівського самоврядування може бути обраний учень закладу, який досягає віку 14-ти років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки із шкільних предметів.

6.4.         Президент учнівського самоврядування

-      виносить на розгляд учнівського парламенту питання, що турбують учнів закладу;

-      має право брати участь у роботі педагогічної ради;

-      має право ініціювати зміни, що покращать умови навчання та дозвілля учнів;

-      скликає чергові засідання міністерств закладу;

-      має право на затвердження статуту учнівського самоврядування закладу;

-      в разі перебільшення своїх повноважень парламентарями щодо створення статуту закладу, порушення у статуті прав учнів чи допущення інших грубих недоліків президент учнівського самоврядування закладу має право накласти вето на статут до виправлення допущених прогалин;

-      не має права передавати свої повноваження іншим особам;

-      координує діяльність учнівського парламенту.

6.5.         Повноваження президента учнівського самоврядування закладу припиняються у разі:

-      добровільного припинення повноважень;

-      неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я;

-      усунення з поста у разі недовіри;

-      закінчення закладу.

6.6.         Президент учнівського самоврядування закладу може бути усунутий з поста у разі недовіри, якщо рішення про це ініціювалося 50 відсотків +1 голосами членів Учнівського парламенту і проголосувало за це рішення, більшість складу членів парламенту.

6.7.         Президент учнівського самоврядування має право достроково скласти свої повноваження в разі:

-      довготривалої хвороби;

-      зневіри або розчарування в своїй роботі та власних можливостях як організатора та керівника проєкту учнівського самоврядування;

6.8.         Президент учнівського самоврядування зобов’язаний керувати та координувати процес роботи учнівського врядування закладу згідно плану розробленого міністерствами.

6.9.         Президент учнівського самоврядування має право звільнити голів міністерств з посади в разі грубого порушення ними своїх функціональних обов’язків.

6.10.    Президент учнівського самоврядування зобов’язаний звітувати про пророблену роботу один раз на рік на звітній конференції.

VІІ. ЧЛЕНИ МІНІСТЕРСТВ

7.1.         Входити до складу міністерств можуть учні 5-9 класів, які є активними учасниками шкільних справ.

7.2.         Склад кожного міністерства3 особи, які обираються шляхом відкритого голосування здобувачів освіти 5-9 класів.

7.3.         Чергові вибори членів міністерств відбуваються на загальній учнівській раді.

7.4.         Участь у роботі міністерств його члени приймають у вільний від навчання час.

7.5.         Засідання проводяться один раз у місяць. Також парламент може збиратися позачергово для вирішення поточних питань.

7.6.         Члени міністерств мають право вільно висловлюватись.

7.7.         Повноваження членів міністерств можуть бути припинені у разі:

-      складення повноважень за особистою заявою;

-      переходу до іншої закладу освіти;

-      відкликання класом свого представника із складу міністерства;

-      у разі закінчення закладу освіти;

-      член міністерства може бути виключений зі складу парламенту за рішенням президента учнівського самоврядування закладу.

7.8.         Засідання міністерств проходять відкрито;

7.9.         Повноваження голів міністерств:

-      прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

-      внесення пропозицій адміністрації закладу, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

-      участь у складанні річного плану закладу;

-      координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи парламенту;

-      піклування про молодших школярів, участь у благоустрої шкільної території;

-      контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

-      організація пошукової роботи, екскурсій;

-      контроль за відвідуванням уроків;

-      контроль за порядком під час чергування класів у школі.

7.10.    Голови міністерств мають право:

-      вносити на розгляд питання, що турбують учнів закладу;

-      вносити зміни до Статуту закладу в разі необхідності, ознайомивши з ними Президента учнівського самоврядування;

-      вносити зміни і доповнення до положення про парламент закладу;

-      оголосити імпічмент президенту учнівського самоврядування в разі некомпетентності його управлінської діяльності і оголосити перевибори;

-      підтримати чи відхилити запропоновану ним кандидатуру свого наступника в результаті складання президентом учнівського самворядування своїх повноважень;

-      запропонувати на розгляд президентом учнівського самоврядування кандидатів на звільнення серед членів учнівського врядування класів, які недбайливо ставляться до своїх обов’язків.

7.11.    Голови міністерств зобов’язані керувати роботою комітетів.

VІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1.         Всі члени учнівського парламенту закладу мають право обирати та бути обраними на керівні посади.

8.2.         Всі члени учнівського парламенту закладу мають право вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення учнівського врядування закладу.

8.3.         Всі члени учнівського парламенту закладу зобов’язані:

-       бути присутніми на всіх планових та позапланових засіданнях, зборах учнівського самоврядування;

-       добросовісно виконувати доручення та завдання;

-       аналізувати проведену роботу, виправляти помилки;

-       бути взірцем у навчанні, поведінці, роботі;

-       постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися. 

-      сприяти покращенню діяльності учнівського парламенту закладу.

8.4.         Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого орану учнівського самоврядування:

- порушує правила внутрішнього розпорядку;

- не систематично виконує свої обов’язки;

- вибуває з закладу освіти.

 


 


Немає коментарів:

Дописати коментар